Avöser

Slamavskiljare och infiltration

För hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet
Lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand småhus och fritidshusområden samt bebyggelse på landsbygden. Den grundläggande principen för en infiltrationsanläggning är att spillvatten från fastigheten leds till en slamavskiljare där slammet får sedimentera och varifrån vattnet leds vidare till efterföljande rening. Spillvattnet infiltreras genom det befintliga eller uppbyggda jordlagret och renas därigenom på naturlig väg. Om de lokala förhållandena gör att infiltrationsprincipen inte kan utnyttjas kan man installera ett minireningsverk som ersätter slamavskiljaren och den efterföljande reningen. Våra enskilda avlopp är utformade enligt Naturvårdsverkets normer. De är också CE-märkta

16 objekt

per sida

16 objekt

per sida